Tècnic/a en fitness i entrenador/a personal

Descripció:

Clubs de fitness DiR, precisa incorporar un/a TÈCNIC/A EN FITNESS ENTRENADOR/A PERSONAL. S’ofereix un entorn de treball jove i dinàmica, accés gratuït a les instal·lacions, múltiples beneficis socials i formació continuada en la Academia DiR. Hi ha reals possibilitats de promoció interna.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Assessorar als clients en les diferents fites a assolir
 • Realitzar les sessions individuals d’Entrenament Personal
 • Conduir les sessions d’abdominals i entrenaments funcionals de la sala de fitness

Requisits:

 • Formació Grau en CAFE o CFGS de Condicionament Físic
 • Estar inscrit al ROPEC
 • Habilitats comunicatives i comercials
 • Experiència de mínim un any

Perfil buscat: persona proactiva, amb capacitat de treball, habilitats socials i polivalent.

Descripció de l’empresa

Clubs DiR és l’empresa pionera en fitness a Catalunya. Amb 24 centres esportius i 40 anys de trajectòria, té per objectiu promoure un estil de vida saludable.

Informació addicional

És imprescindible ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i participar al Programa Pice.

Curso intensivo Navidad – Monitor/a de tiempo libre – Mataró

¿Cuáles son los objetivos del curso?

Con este curso aprenderás las principales funciones de un monitor/a de tiempo libre y ocio, así como las técnicas y conceptos básicos con la finalidad de incrementar tus oportunidades para trabajar en los ámbitos profesionales de la educación, la animación y el tiempo libre.

¿Qué voy a aprender?

 • ¿Qué es el tiempo libre?
 • El juego como recurso educativo
 • Beneficios del juego y las actividades de tiempo libre
 • Animación y dinamización de actividades de tiempo libre
 • Primeros auxilios

Salidas profesionales

Este curso te ayudará a encontrar empleo como ayudante/a de monitor/a de tiempo libre y ocio, de comedor y/o de actividades en ludotecas.

Auxiliar de hostelería: servicio de restaurante y bar – Granollers

Cuáles son los objetivos del curso?

El objetivo del curso es ofrecer los conocimientos básicos para trabajar en el sector de la restauración, tanto en cocina como en bar y restaurante, manteniendo las normativas y condiciones de higiene y seguridad óptimas.

Qué voy a aprender?

 • Normas y condiciones higiénico-sanitarias
 • Operaciones básicas de cocina
 • Operaciones básicas de restaurante y bar
 • Peligros y riesgos laborales
 • Técnicas de investigación de trabajo
 • Elaboración de currículums

Salidas profesionales

La realización de este curso te facilitará la incorporación laboral al sector de la restauración como cocinero/a o como camarero/a y te dará conocimientos básicos que te permitirán seguir formándote para adquirir mayores competencias.

Auxiliar hostaleria: servei de restaurant i bar – Granollers

Quins són els objectius del curs?

L’objectiu del curs és oferir els coneixements bàsics per a treballar en el sector de la restauració, tant en cuina com en bar i restaurant, tot mantenint les normatives i condicions d’higiene i seguretat òptimes.

Què aprendré?

Aplicació de les normes i condicions higiènic-sanitàries en restauració
Aprovisionament de matèries primeres en aliments
Preelaboració i conservació culinàries
Realització d’elaboracions bàsiques i elemental de cuina i assistir en
l’elaboració culinària
Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, preelaboració i conservació
culinaris
Elaboració de plats
Provisió i distribució de gèneres i material
Realització de les operacions de post servei
Departament de cuina: màquines, equips i eines
Regeneració i preelaboració de gèneres i productes culinaris més comuns
Manteniment i neteja de les instal·lacions i equips
Seguretat i higiene alimentària . Manipulació d’aliments
Matèries primes més comuns

Sortides professionals

La realització d’aquest curs et facilitarà la incorporació laboral al sector de la restauració com a cuiner/a o com a cambrer/a i et donarà coneixements bàsics que et permetran seguir formant-te per adquirir majors competències.

Tatuatges i Pírcing – Granollers

Quins són els objectius del curs?

L’objectiu del curs és assolir els coneixements i tècniques necessàries per realitzar tatuatges i pírcing, que inclouen el dibuix i aplicació del tatuatge, les tècniques de pírcing, anellats i dilatacions i les cures prèvies i posteriors a la seva realització.

Què vaig a aprendre?

Tatuatge:

 • Història del tatuatge i normatives actuals
 • Tècniques i evolució de l’instrumental
 • Materials, accessoris i tipus de màquines, components i calibrats
 • Tipus de dibuix en el tatuatge; les tècniques del disseny i encaix del dibuix del tatuatge, els transfers, B/N, les línies, les ombres i el color
 • Tipus de pell i cures després del tatuatge. Pràctiques sobre pell artificial
 • Preparació de la taula de treball d´acord a la normativa espanyola
 • Crear un estudi. Els perills i els riscos laborals al centre
 • Com moure’s amb èxit en el món nacional i internacional de l’art corporal
 • Gestió dels books de treball i dissenys segons el mercat Europeu
 • Tècniques de recerca de feina i elaboració de currículums

Pírcing:

 • Tècniques de pírcing i anellats
 • Conèixer l’anatomia de la pell
 • Aprendre els diferents tipus de dilatació
 • Conèixer el diferents tipus de materials per utilitzar en l’aplicació de la dilatació
 • Infeccions habituals
 • Cures i consells habituals
 • Esterilització del material
 • Normatives tècniques de l’anellat
 • Diferents tipus de bijuteria

Sortides professionals

La realització d’aquest curs et donarà els recursos necessaris per trobar feina en l’àmbit de l’art corporal, el tatuatge i el pírcing, ja que et proporcionarà la titulació corresponent que permet exercir aquest ofici.

Tatuajes y Piercings – Granollers

¿Cuales son los objetivos del curso?

El objetivo del curso es lograr los conocimientos y técnicas necesarias para realizar tatuajes y piercing, que incluyen el dibujo y aplicación del tatuaje, las técnicas de piercing, anillados y dilataciones y las curas previas y posteriores a su realización.

¿Qué voy a aprender?

Tatuaje:

 • Historia del tatuaje y normativas actuales
 • Técnicas y evolución del instrumental
 • Materiales, accesorios y tipos de máquinas, componentes y calibrados
 • Tipos de dibujo en el tatuaje; las técnicas del diseño y ensambladura del dibujo del tatuaje, los transfers, B/N, las líneas, las sombras y el color
 • Tipo de piel y curas después del tatuaje. Prácticas sobre piel artificial
 • Preparación de la mesa de trabajo d´acuerdo a la normativa española
 • Crear un estudio. Los peligros y los riesgos laborales en el centro
 • Como moverse con éxito en el mundo nacional e internacional del arte corporal
 • Gestión de los books de trabajo y diseños según el mercado Europeo
 • Técnicas de investigación de trabajo y elaboración de currículums

Piercing:

 • Técnicas de piercing y anillados
 • Conocer la anatomía de la piel
 • Aprender los diferentes tipos de dilatación
 • Conocer el diferentes tipos de materiales para utilizar en la aplicación de la dilatación
 • Infecciones habituales
 • Curas y consejos habituales
 • Esterilización del material
 • Normativas técnicas del anillado
 • Diferentes tipos de bisutería

Salidas profesionales:

La realización de este curso te dará los recursos necesarios para encontrar trabajo en el ámbito del arte corporal, el tatuaje y el piercing, puesto que te proporcionará la titulación correspondiente que permite ejercer este oficio.

Curso de alemán para el ámbito profesional – Barcelona

¿Cuáles son los objetivos del curso? 

Objetivo del curso: 

El objetivo de nuestra formación es capacitar a los jóvenes participantes con una mayor preparación para el mercado laboral en la comunicación internacional e intercultural. Los ayudamos a formarse en una de las herramientas más trasversales dentro del mercado laboral: la comunicación en otros idiomas i el conocimiento de otras cultures para saber relacionarse con elles y sacar el máximo provecho. También los ayudamos a ampliar su búsqueda de trabajo más allá de nuestras fronteres a través de nuestros programes de movilidad.  

¿Qué voy a aprender?  

Aprenderás corrección y fluidez a la hora de hablar en alemán. Así mismo, adquirirás herramientas lingüísticas necesarias para llevar a cabo las tareas del puesto de trabajo en alemán y podrás desenvolverte en situaciones habituales del mundo laboral. 

 

Salidas profesionales 

Nuestra formación es idioma e interculturalidad, por tanto, es trasversal y aplicable a cualquier salida profesional. Contribuye a ayudar a la persona a mejorar la competencia comunicativa en alemán y a ser capaz de trabajar en entornos de diversidad cultural, tanto dentro como fuera de nuestro territorio.  

En concreto, te permite acceder a nuestros programas de movilidad con Alemania y a tener un puesto de trabajo estable. Estos proyectos están completamente subvencionados. 

Curs d’alemany per a l’entorn professional – Barcelona

Quins són els objectius del curs? 

Objectiu del curs: 

L’objectiu de la nostra formació és capacitar als joves participants amb una millor preparació per al mercat laboral en la comunicació internacional i intercultural. Els ajudem en formar-se en una de les eines més transversals dins del mercat laboral: la comunicació en altres idiomes i el coneixement d’altres cultures per saber relacionar-nos amb elles i treure el millor profit. També els ajudem en ampliar la seva recerca de treball més enllà de les nostres fronteres a través dels nostres programes de mobilitat. 

 

Què vaig a aprendre? 

Aprendran correcció i fluïdesa a l’hora de parlar en l’altra idioma (alemany). Tan mateix, adquiriran les eines lingüístiques necessàries per dur a terme les tasques laborals en alemany i poder-se desenvolupar en les situacions habituals de treball. 

 

Sortides professionals 

La nostra formació és idioma i interculturalitat, per tant és transversal i aplicable a qualsevol sortida professional. Contribueix a ajudar a la persona en la millora de competència comunicativa en anglès o alemany i a ser capaç de treballar en entorns amb diversitat cultural tant dins com fora del nostra territori. 

En concret, et accés a programes de mobilitat amb alemanya o pots tenir un lloc de treball estable i que estan totalment subvencionats.