Atenció psicosocial a persones dependents a institucions- Mataró

sociosanitari

Quins són els objectius del curs?

Atenció psicosocial a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució, on es desenvolupi la actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la autonomia personal i les relacions amb l'entorn.

Què vaig a aprendre?

Animació social de persones dependents en institucions (20h):

 1. Participació en l'atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària:
  • Foment de l'adaptació a la institució de les persones dependents
   • Factors que afavoreixen o dificulten l'adaptació.
   • Suport durant el període d'adaptació.
   • Estratègies d'intervenció.
  • Foment de la relació social de les persones dependents:
   • Habilitats socials fonamentals.
   • Tècniques per afavorir la relació social.
   • Activitats d'acompanyament i de relació social, individual i grupal.
   • Mitjans i recursos: aplicacions de les noves tecnologies, recursos de l'entorn.
  • Utilització de l'ambient com a factor afavoridor de l'autonomia personal, comunicació i relació social:
   • Elements espacials i materials: distribució, presentació.
   • Decoració de espais. Disseny i elaboració de materials.
   • Característiques específiques de la motivació i l'aprenentatge de les persones malaltes dependents.
 2. Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions:
  • Conceptes fonamentals:
   • Cicle vital.
   • Conducta i processos cognitius.
   • Emoció, alteracions.
  • Procés d'envelliment:
   • Malaltia i convalescència: canvis bio-psico-social
   • Incidències en la qualitat de vida.
   • Evolució de l'entorn socioafectiu i de la sexualitat de la persona gran.
   • Necessitats especials d'atenció i suport integral.
   • Característiques i necessitats en malaltia i convalescència.
  • Discapacitats en les persones dependents:
   • Classificació i etiologies freqüents.
   • Qualitat de  vida,  suport  i  autodeterminació  de  les  persones  amb discapacitat.
 3. Acompanyament dels usuaris:
  • Concepte d'acompanyament de les persones dependents en la institució.
  • Àrees d'intervenció, límits i deontologia.
  • Funcions i paper del professional en l'acompanyament.
  • Tècniques i activitats per afavorir la relació social.
  • Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals.
  • Acompanyament en les activitats.

Manteniment  i  millora  de  les  activitats  diàries  de  persones  dependents  en institucions (50h):

 1. Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució:
  • Tècniques per a l'entrenament de la memòria i l'atenció.
  • Tècniques per a l'entrenament de l'orientació espacial, temporal i personal.
  • Tècniques per a l'entrenament del raonament.
  • Elaboració d'estratègies bàsiques d'intervenció.
 2. Manteniment i entrenament d'hàbits d'autonomia personal en situacions quotidianes de la institució:
  • Tècniques, procediments i estratègies d'intervenció.
  • Tècniques de resolució de conflictes.
  • Procediments i estratègies de modificació de conducta.
  • Comportaments en grup.
  • Utilització de les dinàmiques de grup.
  • Observació de l'usuari en situacions especials, festes i esdeveniments:
   • Tècniques bàsiques d'observació.
   • Intervenció en situacions de crisi.
   • Comunicació d'incidències a l'equip interdisciplinari.

Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50h):

 1. Millora del procés de comunicació amb l'usuari:
  • Procés de comunicació; característiques.
  • Barreres en la comunicació, interferències i sorolls.
  • Pautes per millorar la comunicació amb l'usuari: claredat, senzillesa, atenció, empatia.
  • Tècniques bàsiques de comunicació no verbal.
  • Adaptació del lèxic de la institució a les característiques de l'usuari.
  • Comunicació amb els familiars i l'entorn de l'usuari.
 2. Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa:
  • Necessitats especials de comunicació.
  • Estratègies i recursos d'intervenció comunicativa.
  • Sistemes alternatius de comunicació:
   • Concepte i classificació.
   • Ús del  vocabulari  bàsic  de  l'atenció  sociosanitària  en  institucions d'atenció social en els llenguatges alternatius usuals: BLISS, SPC i LSC.
  • Ajudes tècniques per a la comunicació alternativa i augmentativa
  • Tècniques de comunicació amb malalts d'Alzheimer.

Sortides professionals

 • Cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial.
 • Cuidador/a de persones grans en situació de dependència.

Requisits

 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.  
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: Mataró
 • Dates: setembre 2019
 • Horari: 9 a 14h; de dilluns a divendres
 

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: