Instal·lació i manteniment de protecció contra incendis – Mataró

Quins són els objectius del curs?

 • Donar a conèixer la normativa d'aplicació en matèria de protecció contra incedis, així com els productes existents al mercat, el seu ús i aplicacions més adequades al risc.
 • La posada en obra de les instal·lacions de protecció contra incendis.

Què vaig a aprendre?

 • Seguretat en treballs de construcció i instal·lacions.
  • Tècniques preventives.
   • Mitjans de protecció col·lectiva.
   • Equips de protecció individual.
   • Senyalització.
 • Mitjans auxiliars, equips i eines.
 • Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu voltant.
  • Coneixement del voltant del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
  • Manipulació manual de càrregues.
  • Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
  • Materials i productes ( etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S...)
 • Interferències entre activitats.
  • Activitats simultànies o successives.
 • Drets i obligacions.
  • Marc normatiu general i específic.
  • Organització de la prevenció de riscos laborals.
  • Participació, informació, consulta i propostes.
 • PART ESPECÍFICA - Obra de paleta - 
  • Definició dels treballs.
   • Materials: construccions amb maons, pedra, bloc de formigó, morters, panells, prefabricats, cartró guix, escaiola.
   • Façanes.
   • Distribució interior (tabiquería).
  • Tècniques preventives específiques.
   • Identificació de riscos.
   • Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
   • Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball...
   • Equips de treball i eines. Riscos i mesures preventives.
   • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
   • Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • PART ESPECÍFICA - Pintura - 
  • Definició dels treballs.
   • Pintura en exterior e interior. Tècniques d’aplicació. Pintures especials.
   • Preparació de suports.
  • Tècniques preventives específiques.
   • Identificació de riscos.
   • Avaluació de riscos del lloc (genèric).
   • Mitjans auxiliars: andamis, escales de mà...
   • Equips de treball i eines. Riscos i mesures preventives.
   • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
   • Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • PART ESPECÍFICA - Lampistería - 
  • Definició dels treballs.
   • Instal·lació provisional d’obra. Baixants. Instal·lació suspesa.
   • Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc).
   • Urbanitzacions, pous, arquetes…
  • Tècniques preventives específiques.
   • Identificació de riscos.
   • Avaluació de riscos del lloc (genèric).
   • Medis auxiliars: andamis, escales de mà..
   • Equips de treball i eines. Riscos i mesures preventives.
   • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
   • Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • Seguretat contra incendis
  • Disposicions legals i normativa de seguretat contra incendis.
  • Naturalesa i comportament  del foc en el seu inici i desenvolupament  en un incendi.
  • Utilitat dels sistemes de protecció passiva contra incendis: sectorització,  resistència al foc i reacció al foc.
  • Utilitat dels sistemes de protecció activa contra incendis: detecció, alarma i extinció (extinció automàtica i extinció manual).
  • Vies i sortides d'evacuació.
  • Identificació  i anàlisis deis factors de risc potencial més importants que poden donar origen a un incendi.
  • Casos reals d'incendis.
  • Utilització d'extintors (C02 i ABC) i Bies (manegues) en presencia de foc real.
 • Instal·lacions i manteniment de sistemes de protecció passiva contra incendis.
  • Sistemes de compartimentació en sectors d'incendi.
  • Portes tallafocs i altres sistemes de tancament mecànic per compartimentació.
  • Segellat de passos d'instal·lacions (morters, revestiments, coixinets, collarets, massilles...) per compartimentació.
  • Instal·lació de plaques i panells, pera  protecció estructural.
  • Aplicació de pintures intumescents i reactives, pera protecció estructural.
  • Instal·lació i/o aplicació de materials/pintures reactives/revestiments per a compliments del grau de reacció al foc.
  • Guia tècnica de Control de qualitat de sistemes de protecció passiva.
  • Certificació instal·lacions de protecció passiva: SP-136 Certificació d’instal·lacions de productes de protecció passiva contra incendis.
 • Instal·lacions i manteniment de sistemes de protecció activa contra incendis.
  • Detecció i alarma d’incendis.
  • Abastament d’aigua.
  • Hidrants.
  • Extintors.
  • BIE’s.
  • Columna seca.
  • Ruixadors.
  • Aigua nebulitzada.
  • Extinció per espuma.
  • Extinció per pols.
  • Extinció per agents gasosos.
  • Aerosols condensats.
  • Control de fums.
  • Mantes ignífugues.
  • Senyalitzacions fotoluminiscents.
  • Enllumenat d’emergències.

Sortides professionals

 • Instal·lador Contra Incendis
 • Manteniment Contra Incendis
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia ,contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a:
 • Adreça : Mataró
 • Dates: del 29 d'octubre al 14 de desembre del 2018
 • Horari: de dilluns a divendres

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: