Seguretat en treballs en alçada i treballs verticals – Mataró

Quins són els objectius del curs?

 • Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per a la realització de treballs que requereixen tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual per a la realització de treballs verticals.
 • Conèixer els riscos existents en els treballs verticals i aprendre a detectar-los.
 • Conèixer i realitzar les maniobres necessàries per a dur a terme de forma segura les tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes.
 • Aplicar amb èxit els requeriments legals exigibles en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Fomentar la importància de la formació dels treballadors i l'adopció de les mesures de prevenció com hàbits de treball.
 • Adquirir coneixements i experiència bàsics en la realització de maniobres d'autorescat i evacuació.

Què vaig a aprendre?

 • Els equips de protecció individual (E.P.I.) als treballs d’alçada: característiques, tipologia, conservació i ús.
 • Normativa CE aplicable.
 • Seguretat i Prevenció als treballs verticals.
 • Elements bàsics de la física aplicada al comportament del material durant el seu ús.
 • Verificació de l’equip.
 • Ús del material.
 • Nusos fonamentals.
 • Progressin per cordes, descensos i ascensos normalitzats.
 • Utilització de anticaigudes per corda en ascens i descens.
 • Sistema de treball.
 • Sistemes bàsics de subjecció i instal.lacions.
 • Senyalització i proteccions materials enfront del frec i aresta.
 • Pas de fraccionaments i canvis de línia.
 • Pas de nusos.
 • Manipulació de càrregues en alçada.
 • Maniobres bàsiques de rescat de persones accidentades en suspensió.
 • Coneixement de les mesures de seguretat davant condicions meteorològiques.

Sortides professionals

 • Treballs que requereixen tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes.
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia ,contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 18 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a Peradejordi:
 • Adreça : Mataró
 • Dates: del 24 de setembre al 12 de novembre de 2018
 • Horari: de dilluns a divendres

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: