Electricitat i electrònica. Instal·lacions elèctriques i automàtiques

electricista

Quins són els objectius del curs?

Realitzar operacions auxiliars seguint instruccions del superior en el:
 • Muntatge i manteniment de distribució de baixa tensió.
 • Muntatge i manteniment de les connexions de servei, instal·lacions d’enllaç, interiors en edificis destinats principalment a habitatges, edificis comercials, d’oficines o d’una o vàries indústries, d’enllumenat exteriors, solars fotovoltaiques, domòtiques i d’automatismes industrials.
 • Muntatge i manteniment de les instal·lacions de captació, adaptació i distribució de senyals de radio fusió sonora i televisió.
 • Muntatge i manteniment de màquines elèctriques rotatives i transformadors aplicar-hi les tècniques i els procediments requerits en cada cas.
Aconseguir els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complir la normativa vigent.

Què vaig a aprendre?

1. Referents als muntatges i manteniment de xarxes de distribució de baixa tensió 1.1. Muntatge de suports 1.2. Muntatge de conductors aïllats sobre suports i/o façanes 1.3. Articulacions i connexions de conductors 1.4. Preparació i estesa de cablejat en rasa 1.5. Comprovació ajustaments i correcció d’anomalies 2. Referents al muntatge i manteniment de les connexions de servei, instal·lacions d’enllaç, interiors en edificis destinats principalment a habitatges , edificis comercials, d’oficines o d’una o varies industries, d’enllumenat exteriors, solars fotovoltaiques, domòtiques i d’automatismes industrials. 2.1. Muntatge de connexió de serveis 2.2. Muntatge de canalització i estesa i connexió de conductes 2.3. Muntatge de caixes generals de protecció 2.4. Muntatge de comptadors, interruptors generals de maniobra fusibles i quadres de comandament i protecció de serveis comuns 2.5. Instal·lació i connexió de la xarxa de terra 2.6. Muntatge de quadres o armaris 2.7. Muntatge de receptors i elements de maniobra 2.8. Verificació i comprovació d’instal·lacions 2.9. Localització i reparació d’averies 2.10. Muntatge de suports de l’enllumenat exterior i làmpades i equips auxiliars. 2.11. Programació d’equips 2.12. Muntatge de suports planells i sistemes d’emmagatzematge/acumulació sistemes de suport circuits i equips elèctrics i electrònics d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 3. Referents al muntatge i manteniment de les instal·lacions de captació , adaptació i distribució de senyals de radio fusió sonora i televisió 3.1. Muntatge d’elements d’instal·lacions de captació adaptació i distribució de senyals de radio fusió sonora i televisió. 3.2. Muntatge d’elements de telefonia interior 3.3. Muntatge d’elements d’instal·lacions de comunicació interior 3.4. Muntatge de canalitzacions i estesa i connexió de conductes. 3.5. Verificació, comprovació i ajustament d’instal·lacions 3.6. Localització i reparació d’avaries

Sortides professionals

Auxiliar de manteniment
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.  
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: Mataró
 • Dates: setembre 2019
 • Horari: pendent de confirmació

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: