Competències lingüístiques per a l’atenció al client – Castellà i Català

Quins són els objectius del curs?

L’ objectiu d'aquest curs es centra en l'ús efectiu de l'idioma per part de l'alumne per a que pugui enfrontar-se a situacions de comunicació real.

Què vaig a aprendre?

 • Comprendre les expressions i el vocabulari més freqüents sobre temes d’interès personal (informació personal i familiar molt bàsica, acadèmica, compres, lloc de residència, ocupació laboral, etc.), en converses mitjanament formals i en converses quotidianes.
 • Entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.
 • Entendre la idea principal d’una classe, conferència, col·loqui o exposició oral senzilla.
 • Llegir i comprendre textos molt curts i senzills que continguin un vocabulari molt freqüent, incloent-hi un bon nombre de termes de vocabulari internacionalment compartit, en llengua estàndard i amb un registre mitjanament formal.
 • Trobar informació específica i previsible en documents escrits senzills i quotidians com ara apunts; documents acadèmics i administratius; articles senzills; anuncis; prospectes; menús; horaris; cartes personals, acadèmiques i administratives curtes i senzilles.
 • Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi senzill i directe d’informació sobre temes i activitats acadèmiques, administratives i quotidianes.
 • Comunicar-se en àmbits acadèmics i socials de manera breu encara que sigui parcialment.
 • Expressar-se per mitjà de textos senzills i curts sobre necessitats personals, de la vida acadèmica i quotidiana, amb diferents suports i en entorns presencials i no presencials.
 • Comunicar-se en àmbits acadèmics i socials de manera breu amb diferents suports i en entorns presencials i no presencials.
 • Parlar de l’entorn personal, laboral i acadèmic més proper amb expressions i frases simples.
 • Expressar-se mitjançant notes i missatges curts i senzills relatius a necessitats immediates (apunts, notes, instruccions breus, encàrrecs, formularis, sol·licituds, matrícules, etc.).
 • Dominar prou vocabulari per expressar-se en l’entorn personal, laboral i acadèmic més proper, encara que el repertori lèxic sigui restringit, per fer front a necessitats immediates concretes.
 • Expressar-se correctament amb estructures gramaticals simples, malgrat que encara es puguin cometre errors elementals.
 • Pronunciar de manera prou clara per fer-se entendre, malgrat l’accent evident de la llengua materna i que, de tant en tant, s’hagi de repetir el que es diu.
 • Produir textos breus amb una relativa correcció fonètica, encara que no forçosament ortogràfica.

Sortides professionals

 • Millorar l'us de l'idioma augmentarà les teves opcions de trobar feina en atenció al client. Nivell A1/A2

Requisits

 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.  
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: Mataró
 • Dates: 10 de juny 2019
 • Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: